Kto może sporządzać dokumentację powypadkową?

Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym bezpiecznych warunków do wykonywania powierzonych zadań. Wśród powinności zakładu pracy znajduje się przeprowadzenie szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy i zastosowanie adekwatnych do ich poziomu środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Niestety nawet najlepsze zabezpieczenia niekiedy zawodzą, może się więc zdarzyć, że któryś z pracowników odniesie obrażenia lub nawet poniesie śmierć. W takich sytuacjach niezbędne okaże się opracowanie przewidzianej przez przepisy dokumentacji powypadkowej. We Wrocławiu przy jej przygotowaniu pomaga firma ADREM specjalizująca się w kompleksowym doradztwie BHP. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat tego opracowania.

Czym jest dokumentacja powypadkowa?

Dokumentacja powypadkowa to przede wszystkim protokół powypadkowy, który potwierdza fakt wystąpienia konkretnego zdarzenia i podaje okoliczności, które mu towarzyszyły. Pozwala to na zweryfikowanie, czy w danej sytuacji możemy mówić o wypadku przy pracy, a także stwierdzenie, jakie były główne przyczyny. Do spisania protokołu powypadkowego musi dojść, jeżeli do odniesienia obrażeń lub śmierci doszło podczas wykonywania przez pracownika zadań w ramach obowiązków służbowych lub na polecenie pracodawcy albo jego przedstawiciela, a także w czasie szkolenia lub podróży służbowej.

Kto sporządza protokół powypadkowy?

W razie wystąpienia wypadku przy pracy przedstawiciele pracodawcy, a więc kadra zarządzająca firmy powołuje zespół, który ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia. W jego skład wchodzi pracownik służby BHP i Społeczny Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli firma jest mała, zespół tworzą pracodawca i specjalista BHP spoza firmy.