Misja i zadania służby BHP

młot sędziowski

Aby jak najlepiej poznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalisty do spraw BHP, należy sięgnąć do Kodeksu Pracy i zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Podstawowe założenia bezpieczeństwa i higieny pracy definiują przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniach będących aktami wykonawczymi regulacji prawnych zawartymi w kodeksie pracy. Chcąc przybliżyć Państwu tematykę misji i zadań służby BHP, publikujemy poniższe pojęcia i podstawowe akty prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Ryzyko zawodowe

Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - J.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) przez ryzyko zawodowe rozumie się „prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy…”. Zgodnie z §39a wymienionego rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowania odpowiednich środków profilaktycznych i prowadzenia dokumentacji.

Ryzyko zawodowe należy ocenić:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

  • 226 Ustawy Kodeks pracy - "Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko (...)".

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W przypadku szkoleń BHP przepisy są spójne. Zgodnie z art. 207 & 3 Kodeksu pracy, w związku z art. 94 pkt. 4 Kodeksu pracy i na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - z późn. zm. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860), szkolenia te są obowiązkowe i obowiązek ten dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawca może zdecydować się na samodzielne przeprowadzenie szkolenia ale wtedy musi opracować szczegółowe programy szkoleń, zapewnić odpowiednich wykładowców i środki dydaktyczne oraz sporządzić dokumentację szkoleniową. Pracodawca może również zlecić wykonanie wszystkich tych czynności firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W celu omówienia warunków współpracy zapraszamy do kontaktu.