Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy, ryzyko zawodowe jest to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy". W praktyce oznacza to wszystko, co może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę pracownikom w miejscu pracy. Na podstawie określenia niniejszych zagrożeń można wprowadzić środki, których zadaniem jest wyeliminowanie lub ograniczenie ewentualnego ryzyka.

Ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu oraz analizie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla osób zatrudnionych w danym miejscu pracy. Pracodawca może zlecić wykonanie oceny ryzyka zawodowego specjalistom spoza zakładu pracy podobnie jak inne czynności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy takie jak np.: szkolenia bhp.
W praktyce w firmach, które nie mają etatowej służby bhp, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego zlecane jest na zewnątrz, a pracodawca zatwierdza zlecone opracowanie.

Znaczenie poprawnej oceny ryzyka zawodowego

Rzetelne opracowanie oceny ryzyka zawodowego jest kluczową gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom. Pamiętajmy, że kluczową funkcją określenia ewentualnych niebezpieczeństw jest ich ograniczenie i wyeliminowanie. Mając świadomość zagrożeń, można podjąć kroki, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Co więcej, jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, można wprowadzić regulamin oraz plan działania w sytuacjach kryzysowych. To pozwoli na oswojenie się ze środkami bezpieczeństwa oraz krokami, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu. 

Zobacz też: Poznaj etapy oceny ryzyka zawodowego

Podobnie, jak za samo bezpieczeństwo, tak i za świadomość pracowników o ewentualnych niebezpieczeństwach i środkach ostrożności odpowiada pracodawca. Zgodnie z artykułem 226. Kodeksu pracy to sam pracodawca "informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".